امروز : سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ساعت : ۲۰:۴۸:۲۹

ایمن شدن کودکان شیرخوار از مادران واکسینه شده در برابر کرونا

نوزادان مادران شیردهی کە واکسن کووید ۱۹ تزریق کردە اند نیز ایمن می شوند

محققان می‌گویند کە آنتی‌بادی ویروس کووید۱۹ در طی چند هفتە پس از تزریق واکسن در شیر مادران شیردە دیدە شدە. آنها بر این باورند بدن مادرشیردهی کە واکسن کووید ۱۹ را دریافت کردە باشد در طی  چند هفتە پس از تزریق واکسن می‌تواند آنتی بادی این ویروس را در شیر خود تولید کند و این آنتی بادی‌ها می‌توانند نوزادان این مادران شیردە را نیز در مقابل این بیماری ایمن کنند.

محققان همچنین افزودند کە بررسی‌های بالینی مشخص کرده‌اند کە تزریق واکسن برای این مادران و نوزادانشان عوارض جانبی بسیار کمی دارد. زنان شیردهی کە واکسینە شدە اند می‌توانند ایمنی در مقابل بیماری کووید۱۹ را بە نوزادان خود منتقل کنند.

واکسن مادران شیرده

یک تحقیق جدید کە در مجلە انجمن پزشکی آمریکا(JAMA) انتشار یافتە نشان دادە کە تزریق واکسن کووید۱۹ ترشح بیشتر آنتی بادی‌ها را در شیر مادرتا ۶هفتە پس از واکسیناسیون تسریع می‌بخشد. دکتر دانیلا فیشر پزشک متخصص اطفال و رییس پزشکان اطفال در مرکز درمانی سنت جونز در شهر سانتا مونیکا واقع در کالیفورنیا پیدا شدن آنتی بادی در بدن نوزادان پس از چند هفتە از واکسیناسیون را “بسیار دلگرم کنندە” دانستە. وی در مصاحبە ی خود با Healthline گفت: “ما با ایمنی بخشیدن بە مادران شروع می‌کنیم و امیدواریم کە این ایمنی ماندگار باشد و مادران بتوانند این ایمنی را بە نوزادان خود نیز انتقال بدهند. و این در واقع همان چیزی است کە ما بە آن دست یافتە ایم.”

این تحقیق آیندە نگرانە در اسراییل طی مدت زمان مابین ۲۳ دسامبر و ۱۵ ژانویە انجام شدە. اگرچە زنان شیرده مشمول طرح واکسیناسیون نبودند اما آنها برای انجام واکسیناسیون مشتاق شدند.

محققان در پی دریافتن این هستند کە آیا آنتی بادی‌های ویروس SARS-CoV-2 در شیر مادر ترشح می‌شوند؟

تحقیق این محققان بر روی ۸۴ زنی کە ۲ دوز از واکسن  Pfizer-BioNTech را با فاصلە ی ۲۱ روز دریافت کردەاند انجام شدە.

آنها نمونە های شیر مادران را پیش از تزریق دوز اول جمع آوری کردند. دو هفتە بعد از تزریق دوز اول واکسن بە مدت ۶ هفتە هر هفتە یک بار نمونە شیر مادران را جمع آوری کردند. تنها دو هفتە پس از تزریق اولین دوز واکسن میزان آنتی بادی‌های SARS-CoV-2 افزایش چشمگیری داشتە. پس از تزریق دوز دوم واکسن نیز افزایش دیگری در میزان آنتی بادی‌ها مشاهدە شدە است .

محققان همچنین عوارض و تغییرات مغایری را بین مادران و نوزادانشان مشاهدە کردە اند. برخی از مادران  پس از تزریق واکسن دچار عوارض جانبی شدە‌اند و ۴ نوزاد نیز پس از واکسیناسیون مادرانشان دچار تب، سرفە و گرفتگی شدە اند. سە مورد بدون نیاز بە مداوا بهبود یافتند و یکی از نوزادان با تجویز آنتی بیوتیک درمان شدە و بهبود یافت. هیچکدام از مادران و نوزادان در طی تحقیق عوارض جانبی جدی‌ای نداشتە‌اند.

دکتر فیشر اظهار کرد کە: “نتایج تحقیق بسیار شگفت انگیز هستند”.

وی ادامە داد: ” این یکی از تحقیقاتی است کە نمونە‌های آن بە صورت رندوم انتخاب و جمع آوری نشدە و همە چیز از شروع تا پایان بە دقت انجام شدە و زندگی زنان شرکت کنندە در این تحقیق بە دقت مورد مطالعە قرار گرفتە. این تحقیق بە خوبی تمام شکل گرفتە، همە جوانب آن در نظر گرفتە شدە و کاملا بە خوبی اجرا شدە است”.

آنچە کە باید در صورت بارداری و یا شیردهی از آنها آگاە باشید

طبق اعلام مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها، واکسن‌های COVID-19 هیچ مخاطڕە‌ای برای نوزادان در طول دورەی بارداری و شیردهی ندارد. فیشر گفت این تحقیق با آنچە کە بسیاری از پزشکان بە زنان باردار و شیردە تجویز می‌کردند همخوانی دارد. ”  خود را واکسینە کنید زیرا حتی یک تقلای کوچک برای ایمنی بخشی بسیار بهتر از دست روی دست گذاشتن و کاری نکردن است. در حال حاظرهیج واکسنی برای نوزادان وجود ندارد. ما نیز از نقش با ارزش و بە سزای شیر مادر آگاه هستیم و این نوع از ایمنی را با تهیە ی فرمول‌های آزمایشگاهی نمی‌توانیم بە دست بیاوریم”.

این تحقیق مشخص تنها در رابطە با واکسن Pfizer صدق می‌کند. دکتر فیشر گفت: ” با توجە بە شواهد و تشابە چشمگیرعملکرد واکسن هایModerna  وPfizer در ایمنی بخشی، شاید بتوانیم نتایج این تحقیق را بە واکسن Moderna  نیز نسبت دهیم”.

هردوی این واکسن ها از نوع  RNAـی پیام رسان (mRNA) هستند. دکتر فیشر اظهار کرد: ” من می‌توانم با یقین بە بیماران بگویم کە من دریافت واکسن را بە همگی، مخصوصا زنان باردار و مادران شیردە کاملا توصیە می‌کنم. اما فکر می‌کنم کە در رابطە با واکسن Johnson & Johnson کە مکانیزم عملکرد کاملا متفاوتی دارد هنوز نمی‌توانیم چنین نظری داشتە باشیم “.

در حال حاظر استفادە از واکسن Johnson & Johnson متوقف شدە و این در حالی است کە عوارض جانبی سطحی و کم این واکسن در دست بررسی هستند.

دکتر فیشر در ادامە افزود: ” زمانی کە Johnson & Johnson تست‌های ایمنی بیشتری را بر روی واکسن خود انجام دهد، احتمالا تنها بعنوان یک گزینە‌ی جایگزین مورد خوبی باشد. آنها هنوز مطالعات بسیاری را باید انجام دهند کە این مطالعات در رابطە با انتقال آنتی بادی بە بدن نوزاد می‌تواند بسیار روشنگر باشد. در حال حاظر از لحاظ انتقال ایمنی بە نوزاد یا جنین می‌توانیم بر رویPfizer  و  Modernaمتمرکز شویم. اینکە آنتی بادی‌ها تا چە مدت می‌توانند در بدن جنین یا نوزاد ماندگار باشند سوالی است کە پاسخ مشخصی ندارد. ما هنوز دربارە‌ی اینکە آنتی بادی‌ها در بدن تمامی افراد تا چە مدت ماندگاری دارند صحبت می کنیم”.

وی در ادامە گفت: ” از شرکت کنندە‌ها در تحقیق اصلی فایزر کە واکسن را دریافت کردە‌اند هنوز هم با فاصلە‌های زمانی منظم نمونەگیری خون انجام می‌شود. ما هنوز حتی نمی‌دانیم کە آیا در طول ۱،۲ و یا ۵ سال بە تقویت کنندە‌ای برای واکسن نیاز خواهیم داشت یا نە. اما تحقیقات واقعا دلگرم کنندە و امید بخش هستند و دیدن اینکە در ۶ ماە تا ۱۲ ماە آتی اطلاعات و دانستە‌ها چگونە علنی می‌شوند بسیار جذاب خواهد بود ما فقط باید صبور باشیم”.

دکتر فیشر همگان را تشویق می‌کند تا با افراد متخصص در حوزە‌ی مراقبت‌های بهداشتی و درمانی در ارتباط باشند تا آگاە‌تر شدە و اطلاعات بیشتری در این رابطە داشتە باشند.

 

چگونە دریافت واکسن در حفظ ایمنی کودکان شما نیز نقش دارد

یک تحقیق جدید نشان دادە کە دریافت واکسن نە تنها شما را در مقابل COVID-19 ایمن می کند بلکە بە محافظت از اطرافیان شما کە واکسن را دریافت نکردە اند من جملە کودکان نیز در مقابل این بیماری کمک می کند. تحقیق نشان می دهد کە دریافت واکسن می تواند بە کاهش میزان انتشار ویروس در میان برخی افراد واکسینە نشدە نیز کمک کند. اگرچە این تنها یک تحقیق است و لازم است در این زمینە تحقیقات بیشتری انجام شود. استفادە مداوم از ماسک و رعایت فاصلە ی فیزیکی همچنان رسیدن بە مصونیت جمعی توصیە می شوند

 

خانوادە ها همچنان باید هوشیار باشند

در حالی کە فهمیدن اینکە دریافت واکسن ممکن است منجر بە کاهش سطح انتشار این بیماری در میان افرادی کە واکسن را دریافت نکردە‌اند شود بسیار جالب است، اما محققان همچنان هشدار می‌دهند کە هنوز چیزهای زیادی هست کە ما دربارە ی کرونا و نحوە انتشار آن نمی‌دانیم. احتمال اینکە واکسیناسیون انتشار کلی SARS-CoV-2 در جامعە را کم کند وجود دارد. اما همچنان بیماری‌های زیادی وجود دارند و جمعیت زیادی از کودکان کە همگی واکسینە نشدە‌اند و با یکدیگر نیز در تعامل هستند. این بە این معناست کە این کودکان همچنان در معرض خطر هستند تا زمانی کە واکسن را دریافت کنند.

کودکان چە زمان قادر بە دریافت واکسن خواهند بود؟

در واقع یک بررسی بالینی اخیر نشان دادە کە واکسن Pfizer-BioNTech COVID-19 برای استفادە ی کودکان بی خطر و کارآمد است. این واکسن در حال حاضر برای افراد بالای ۱۶ سال تجویز می‌شود اما با نتایج آزمایش‌های جدید بالینی، شرکت های دارویی از FDA درخواست کردە اند کە واکسیناسیون را برای کودکان تا سن ۱۲ سال هم مجاز اعلام کند. بر اساس نتایج بە دست آمدە در آزمایش‌های اخیر جامعە‌ی علمی بر این باور است کە آزمایش‌های مختص کودکان کم سن و سال‌تر نشان خواهند داد کە واکسن برای کودکان در هر سنی بی ضرر و کارآمد خواهد بود.

اگرچە از روی احتیاط ابتدا باید آزمایش‌های بالینی بە طور کامل انجام شوند تا درستی این فرضیە را اثبات کنند. بە احتمال خیلی زیاد بررسی‌های بالینی در این زمینە تا پاییز تکمیل می‌شوند و تاییدیە‌ی استفادە واکسن برای کودکان نیز آن زمان صادر خواهد شد.

همچنان شک و تردیدهای زیادی دربارە این واکسن‌ها و بە طور کلی دربارە‌ی واکسیناسیون وجود دارد. مردم باید متوجە باشند کە از آنجا کە عضوی از جامعە هستند نە تنها برای حفظ سلامت خود کە برای حفظ سلامت تمامی افراد جامعە باید واکسینە شوند. و افرادی کە بر این باورند این یک امر و انتخاب شخصی است لازم است بدانند کە تصمیم گیری آنها بر زندگی دیگر افراد جامعە نیز تاثیر جدی می‌گذارد. واکسن قدرتمندترین وسیلە‌ی دفاعی است کە انسان تاکنون در مقابلە با انواع بیماری‌های کشندە ابداع کردە و بە کار گرفتە.​

لغو پاسخ دادن

1 × پنج =









Call Now Button