امروز : چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت : ۲۲:۱۱:۴۹

گزارش نتایج تحقیقات انجام شده در آزمایشگاه پاستور در ارتباط با شیوع حساسیت به آلرژن های تنفسی در شهر اهواز در سومین کنگره بین المللی ایمونولوژی آسم و آلرژی

گزارش نتایج تحقیقات انجام شده در آزمایشگاه پاستور در ارتباط با شیوع حساسیت به آلرژن های تنفسی در شهر اهواز در سومین کنگره بین المللی ایمونولوژی آسم و آلرژی

شیوع حساسیت به آلرژن های تنفسی در شهر اهواز

 

Call Now Button