امروز : چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت : ۲۳:۱۳:۲۰

سایت های سازمان های مرتبط با آزمایشگاه پاستور اهواز

 

 • سازمان بیمه تامین اجتماعی
www.tamin.ir
 • سازمان نظام پزشکی ایران
www.irimc.org
 • خدمات بیمه نیرو های مسلح
www.esata.ir
 • سازمان بیمه سلامت
www.ihio.gov.ir
 • وزارت بهداشت و آموزش پزشکی
www.behdasht.gov.ir
 • انجمن  دکترای علوم آزمایشگاهی
www.iacld.ir
 • انجمن علمی متخصصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران
www. isacp.ir
 • آزمایشگاه مرجع سلامت
www. isacp.ir
 • اداره امور آزمایشگاه های استان خوزستان
www. vchmedical.ajums.ac.ir
 • انجمن بیوشیمی ایران
www.biochemiran.com
 • انجمن ژنتیک پزشکی ایران
www. ismgenetics.com
 • انجمن انگل شناسی ایران
www. isp.tums.ac.ir
 • انجمن باکتری شناسی ایران
www.ismb.ir
 • انجمن قارچ شناسی ایران
www.ismm.ir
 • انجمن میکروب شناسی ایران
www.ism.ir
 • انجمن ویروس شناسی ایران
www.isv.org.ir
 • انجمن هماتولوژی و انکولوژی ایران
 www.ismoh.org
 • انجمن پاتولوژی ایران
www.iranpath.org
Call Now Button