امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ ساعت : ۱۶:۴۲:۳۱

دستورالعمل مدیریت پسماند

چگونگی امحاء نمونه ها وهمچنين نحوه امحاء مواد و وسايل انجام آزمايش، پس از اتمام کار، بايد مشخص و مکتوب گردد.
به منظور حفظ سلامت افراد و جلوگيري از اثرات زيان آور پسماندهای آزمايشگاهی، بايد دستورالعمل ويژه ای در مورد مديريت پسماند آزمايشگاهی مکتوب شده و جزو مستندات آزمايشگاه قابل ارائه  باشد.
مديريت ايمن و صحيح  پسماندها در مراحل جداسازي، بي خطرسازي، جمع آوري، بسته بندي، حمل ونقل  و دفع پسماند می بايست اعمال گردد.
پسماندهايي که درآزمايشگاه توليد مي شوند شامل موارد زيرمي باشند:
پسماندهاي عادي وغير آلوده

پسماندهاي عفوني مانند سرم و ساير مايعات آلوده بدن، کشتهاي ميکروبي و غيره
پسماندهاي تيز و برنده مانند سرسوزن، تيغه اسکالپل، شيشه هاي شکسته، سرسمپلر و غيره
پسماندهاي شيميايي شامل انواع مواد و معرفهاي آزمايشگاهي (کيتهاي تشخيصي)
پسماندهاي آسيب شناسي تشريحی و بافت شناسی
پسماندهاي پرتوزا
بايد پسماندهاي عادي وغير آلوده رادر محل توليد ازپسماندهاي آزمايشگاهی جداسازي نمود. دفع  پسماندهای عادی و غير آلوده مانند پسماندهای خانگی انجام می شود .
وسايلي که پس از سترون سازي دوباره وارد چرخه کاري مي گردند بايد درکيسه هاي مخصوص اتوکلاو وجدا از وسايلي که پس از سترون سازي دفع مي گردند، قرار داده شوند.
كليه پسماندهاي عفونی آزمايشگاهي بايد ابتدا اتوکلاو شده وسپس به طريقه بهداشتي دفع گردند.
دستگاههاي فور و اتوکلاو بايد عملکرد مطلوب  داشته باشند جهت بررسي صحت عملکرد اتوکلاو  بايد از انديکاتورهاي شيميايي و بيولوژيک استفاده نمود و مستندات کنترل کيفی مربوطه بايد موجود باشد.
پسماندهاي تيز و برنده بايد مانند سرسوزن ها، وسايل شيشه اي شکسته، تيغ اسکالپل، نوک سمپلر و غيره در ظروف ايمن (Safety Box)  قرارگرفته و زمانی که سه چهارم محفظه پرشد،  اتوکلاو شده و سپس به طريقه بهداشتي دفع گردند.
درموقع جمع آوري، حمل ونقل و دفع پسماندها بايد از وسايل و پوششها ي حفاظتي لازم استفاده شود.
تمامي مراحل جمع آوري و حمل ونقل کيسه های پسماندها بايد با دست انجام پذيرد، زيرا استفاده از وسايل مكانيكي سبب پاره شدن كيسه ها و ترشح و پاشيدن مواد آلوده مي‌گردد. سطل های محتوی کيسه های پسماند برای اجتناب از واژگونی بايد توسط گاری چرخدار جابجا شوند.
جمع آوری و دفع پسماندها بايد طبق برنامه زمانبندی مشخص و متناسب با ميزان توليد پسماند بوده و حداقل به طور روزانه انجام پذيرد.

Call Now Button