امروز : دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ ساعت : ۲۱:۰۰:۰۷

دستورالعمل ارتباط با آزمايشگاههای ارجاع و يا ارجاع كننده

در صورتيکه آزمايشگاه به لحاظ ارسال نمونه يا پذيرش نمونه، با آزمايشگاههای ديگر ارتباط دارد بايد مستندات زير موجود باشد:

 • قرارداد مشخص که ارتباط و مسئوليت دو آزمايشگاه را مشخص نمايد
 • ملاک انتخاب و نحوه كسب اطمينان ازکيفيت عملکرد آزمايشگاه ارجاع (آزمايشگاهی که نمونه جهت انجام آزمايش به آنجا ارسال
  می گردد) از طريق مقتضی (بازرسی، ارزيابی سوابق عملکرد آزمايشگاه ارجاع و…)
 • ثبت مشخصات بيمار ونمونه های ارسالی و نوع آزمايش های درخواستی (نرم افزاری و يا دفاتر مخصوص)
 • مکتوب نمودن شرايط انتقال نمونه و مسئوليت طرفين به منظور حفظ کيفيت نمونه، از طريق استفاده از ظروف مناسب جهت حمل، ضدانعقاد يا نگهدارنده (در موارد مقتضی)، رعايت شرايط دمايي لازم، در نظر داشتن حداکثر فاصله زمانی قابل قبول بين جمع آوری نمونه تا انجام آزمايش و همچنين رعايت ملاحظات ايمنی
 • ثبت زمان مورد انتظار برای آماده شدن نتايج، برای آزمايش های مختلف جهت تعيين زمان چرخه کاری
 • نحوه و مدت زمان بايگانی گزارش های دريافت شده از آزمايشگاه ارجاع

سوابق ارتباط با آزمايشگاههاي ارجاعي و يا ارجاع كننده

 • سوابق حمل و ارسال نمونه ها وانطباق آن با شرايط لازم
 • سوابق پذيرش نمونه های دريافت شده
 • سوابق مربوط به رد نمونه و دلايل آن
 • سوابق گزارشات مربوط به آزمايشات پذيرش شده
 • سوابق بازرسي هاي دوره اي كه به منظور كسب اطمينان از اجراي مفاد قرار داد انجام مي شود
Call Now Button