امروز : شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ ساعت : ۲۱:۳۸:۳۲

آزمایشات

 • A.F.B (morning urine)
 • Abscess drain Culture
 • ACE (Angiotensin-Converting Enzyme)
 • Acetaminophen (Serum Level)
 • Acid Phosphatase (total & Prostatic)
 • Adenosine deaminize (ADA) (Serum)
 • Aeroallergens (Respiratory allergens)
 • AFP (ECL)
 • Albumin
 • Albumin(24 hr. urine)
 • Aldolase
 • Aldolase
 • ALP (Alkaline Phosphatase)
 • ALT (SGPT)
 • AMA-M2 (EIA)
 • Ammonia
 • Amylase
 • ANA Detection
 • Anti C1q (SLE)
 • Anti- Centromer B (CREST)
 • Anti- EBV, V.C. Ag (IgG & IgM) (EIA)
 • Anti- Elastase (EIA)
 • Anti- Endomysium Ab (IgA) & (IgG)
 • Anti- HBC (ECL)
 • Anti- HBC- IgM (ECL)
 • Anti HCV (EIA)
 • Anti HCV(CL)
 • Anti HDV (EIA)
 • Anti- HSV I/II (IgG & IgM) (EIA)
 • Anti- Jo-1 (Myositis)
 • Anti LKM-1 (EIA)
 • Anti- Parietal Cell (EIA)
 • Anti- RNP /SM (MCTD)
 • Anti- SS-A (Ro) (Sjögren’s)
 • Anti- SS-B (La) (Sjögren’s)
 • Anti TPO Ab (ECL)
 • Anti-aquaporin 4 (NMO Ab, Anti-neuromyelitis optica)
 • Anti-B2 glycoprotein-I (EIA)
 • Anti-BPI (Anti-Bacterial permeability increasing protein) (EIA)
 • Anti-C1q (EIA)
 • Anti-Cardiolipin (IgG & IgM)
 • Anti-Cardiolipin (IgG & IgM) (EIA)
 • Anti-Cathepsin G (SLE- Sjögren’s and Feltys Syndrome)
 • Anti-CCP (EIA)
 • Anti-CMV (IgG & IgM) (EIA)
 • Anti-centromer B (CREST)
 • Anti-Diphtheria toxoid-IgG (EIA)
 • Anti-dsDNA (Screen)
 • Anti-EBV, VC Ag (IgG & IgM)
 • Anti-GBM (Goodpastures Syndrome)
 • Anti-Gliadin (IgG & IgA) (EIA)
 • Anti-HBC (ECL)
 • Anti-HBC (IgM) (ECL)
 • Anti-HBs (ECL)
 • Anti-HBS Ab (ECL)
 • Anti-HDV (EIA)
 • Anti-HEV IgG (EIA)
 • Anti-HSV I/II ( IgG & IgM) (EIA)
 • Anti-Insulin Ab (EIA)
 • Anti-intrinsic Factor (EIA)
 • Anti-Jo-1 (EIA)
 • Anti-lactoferrin (EIA)
 • Anti-MCV (Anti-Mutated Citrullinated vimentin) (EIA)
 • Anti-Mullerian Hormone (AMH) (ECL)
 • Anti-Phospholipid (IgG & IgM) (EIA)
 • Anti-Prothrombin (screen)
 • Anti-Scl-70 (Scleroderma) (EIA)
 • Anti-SM Ab (EIA)
 • Anti-SSA (Ro) (EIA)
 • Anti-SSB (La) (EIA)
 • Anti-Tetanus toxoid-IgG (EIA)
 • Anti-tTG (anti-transglutominase) (IgG & IgA)
 • Anti-B2 glycoprotein-I (IgG & IgM)
 • Apolipoprotein-AI (Apo-AI)
 • Apolipoprotein- B100 (Apo-B100)
 • APTT (Activated Partial Thromboplastin Time)
 • ASCA IgA, IgG (Crohn’s Disease Check)
 • Ascitic ADA
 • Ascitic AFB
 • Ascitic Albumin
 • Ascitic Direct smear
 • Ascitic Fluid
 • Ascitic fluid
 • Ascitic fluid (C+S)
 • Ascitic K
 • Ascitic LDH
 • Ascitic Lipase
 • Ascitic Na
 • ASMA (IF)
 • ASO Titration
 • AST (SGOT)
 • Barbiturates (BAR) Urine
 • Bence jones protein
 • Benzodiazepine (BZO) Urine
 • Beta HCG (ECL)
 • Beta HCG Titer (ECL)
 • Beta-crossLaps/Serum
 • Bilirubin (Direct)
 • Bilirubin (Total)
 • BK Virus (Quantitative, viral load)
 • Blood (C+S)
 • Blood group (ABO)
 • Borrelia Smear (Giemsa Stain)
 • Breast discharge (C+S)
 • Breast discharge Direct smear
 • Bronchoalveolar Lavage (BAL) AFB
 • Brucella Ab (IgG & IgM) (EIA)
 • BT (Bleeding time)
 • BUN
 • C- Peptide (ECL)
 • S.F (C+S)
 • S.F AFB
 • S.F Direct smear
 • C3
 • C4
 • Ca (Calcium)
 • CA 15-3 (ECL)
 • CA 19-9 (ECL)
 • CA-125 (ECL)
 • Calcium (Random, 12 & 24 hr)
 • Calculi Analysis
 • Calprotectin in Faeces
 • C-ANCA (anti-PR3) EIA
 • CD markers: CD3,CD4,CD8,CD11a,11b,11c,CD14,CD45,CD16,CD56,CD18,CD19
 • Chlamidya Real Time PCR
 • Carbamazepine (serum)
 • CBC (Complete Blood Count)
 • CEA (ECL)
 • Ceruloplasmin
 • CH50
 • Chlamydia pneumoniae (IgG, IgM & IgA) (EIA)
 • Chloride (Random & 24 hr)
 • Cholesterol
 • Citrate (24 hr)
 • Cl (Chloride)
 • Clostridium difficile Ag (Stool)
 • Clostridium difficile Toxin A&B
 • CMV Ab (IgG & IgM) (EIA)
 • CMV PCR (Qualitative)
 • Cold Agglutinin
 • Coomb’s Wright
 • Copper (Serum & Urine 24 hr)
 • Cortisol (Cosyntropin stimulation test)
 • Cortisol (Dexamethasone suppression test)
 • Cortisol 5 PM (ECL)
 • Cortisol 8 AM (ECL)
 • CPK
 • Creatinine
 • Creatinine clearance
 • CRP (Latex agglutination)
 • CRP (Quantitative)
 • Cryoglobulin
 • CSF ADA
 • CSF Albumin index
 • CSF analysis
 • CSF IgG index
 • CSF LDH
 • CSF PH
 • CSF Routine
 • CSF-IgG
 • CT (Clotting time)
 • Cyclosporine (Blood Level)
 • Cystatin C (Serum)
 • Cystine (Sodium nitroprusside test)
 • DHEA-SO4 (ECL)
 • DHR (Dihydrorhodamine) Flowcytometric test
 • Digoxin (Serum Level)
 • Direct Coombs
 • Double Marker: PAPP-A, Free Beta-hCG
 • dRVVT (Dilute Russell’s Viper Venom Time) mixing study
 • Dysmorphic RBC
 • Ear discharge (C+S)
 • Ear discharge Direct smear
 • Echinococcus Ab (EIA)
 • ESR (1st hr & 2nd hr)
 • Estradiol (ECL)
 • Estrogen (ECL)
 • Eye (C+S)
 • Eye discharge Direct smear
 • A.N.A
 • Factor V Leiden (APC-R)
 • Factor II PCR
 • FANA (IF)
 • FBS
 • FDP plasma(Fibrin Degradation Products)
 • Fe (Iron)
 • Ferritin (ECL)
 • Fibrin D-Dimer assay(Fibrin Degradation Fragment)
 • Food allergens
 • Folate (serum)
 • free-Beta-hCG
 • Free PSA (ECL)
 • Free T3 (ECL)
 • Free T4 (ECL)
 • Free Testosterone
 • Fructose (seminal fluid)
 • FSH (ECL)
 • FTI (Free thyroxin index)
 • G6PD screen
 • Gama G.T
 • Gastric Lavage AFB
 • GH (30, 60, 90 and 120 min after stimulation)
 • Globulin
 • Globulin (24 hr)
 • Glomerular Filtration Rate (GFR)
 • GTT
 • pylori antigen in Stool
 • HAM’s test (Acidified Serum Test)
 • Hb A1 (Electrophoresis)
 • Hb A1c
 • Hb A2 (Electrophoresis) & (Column)
 • Hb F (Singer test)
 • HBe Ab (ECL)
 • HBe Ag (ECL)
 • HbH
 • HBsAg (ECL)
 • HBV Real Time PCR (Quantitative,Viral Load )
 • HCV genotyping
 • HCV Real Time RT-PCR (Quantitative,Viral Load)
 • HDL
 • HE4 Tumor marker
 • Heinz body stain
 • Helicobacter pylori (IgG, IgM) (EIA)
 • Helicobacter pylori PCR
 • Hemocysteine
 • HEV Ab IgG (EIA)
 • High Sensitive-CRP
 • HIV I,II Ab & P24 Ag (ECL)
 • HIV RT-PCR (Quantitative, Viral Load)
 • HLA Typing (Molecular Method)
 • HLA-B27
 • HLA-B35
 • HLA-B49
 • HLA-B5
 • HLA-B51
 • HLA-B51+52
 • HLA-B52
 • HLA-B7
 • HLA-B8
 • Homocystein (Serum)
 • HPLC for Amino acid and Drugs
 • HPV detection and Genotyping (Hybridization Methods)
 • HSV PCR (Qualitative)
 • HTLV I/II (EIA)
 • HTLV DNA PCR
 • IgA titer (Serum)
 • IgE titer (Total)
 • IGF BP-3
 • IGF-1
 • IgG titer (C.S.F)
 • IgG titer (Serum)
 • IgM titer (Serum)
 • Immunodisplacement electrophoresis(Serum , Urine)
 • indirect Coombs
 • Inhibin A
 • Insulin (Serum level)
 • Integrated Test: PAPP-A, Free Beta-hCG, AFP, HCG, UE3, Inhibin A
 • Isopropanol precipitation test (Unstable hemoglobin)
 • JAK- 2 (Qualitative)
 • K (Potassium)
 • Lactate
 • Lamotrigine level (HPLC)
 • LDH
 • LDL
 • LE Cell preparation
 • Legionella pneumophilia Ag (Urine)
 • LH (ECL)
 • LH/FSH quotient
 • Li (Lithium)
 • Lipase
 • Listeria Ab (IgG & IgM) (EIA)
 • Lishmania Real Time PCR
 • LP (a)
 • Lupus Anticoagulant (Circulating Anticoagulant, CAC)
 • Lyme (Borrelia) (IgG & IgM) (EIA)
 • Magnesium (24 hr)
 • Magnesium (Mg)
 • Malaria Smear (Giemsa stain)
 • Metanephrine (24 hr)
 • Methadone (MTD) Urine
 • Methamphetamine (MAM) Urine
 • Mono test
 • MTHFR PCR
 • Mutation PCR
 • Multiplex PCR (CMV, AV, HSV-1, HSV-2, VZV, HHV-6, HHV-7, EBV, parvovirus, Entrovirus, Parechovirus)
 • Multiplex PCR (CMV, BK virus, EBV)
 • Multiplex PCR

(CMV, E. coli. Chlamydia trachomatis, Streptococcus group B, Listeria monocytogenes, Urea plasma parvum, Staphylococcus aureus,Urea plasma urealyticum)

 • Mycobacterium Tuberculosis detection and Hybridization
 • Mycoplasma (IgG & IgM) (EIA)
 • Na (Sodium)
 • Nasal discharge (C+S)
 • Nasal discharge Direct smear
 • NBT (Nitro blue tetrazolium) Test
 • NGAL (Neutrophil gelatinase-associated lipocalin)
 • N-MID Osteocalcin
 • NMP22 (Urin)
 • Normetanephrine (Urine 24 hr)
 • NT Pro-BNP (N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide)
 • OB (IFOC)
 • Occult Blood
 • Osmotic Fragility test
 • Other Hemoglobinopathies detection
 • Oxalate (24 hr)
 • P (Phosphorous)
 • PA1 (PCR)
 • P-ANCA (anti-MPO) EIA
 • Parvovirus B19 (IgG & IgM) (EIA)
 • Penta Marker: AFP, HCG, UE3, Inhibin A, ITA (Invasive trophoblast Ag)
 • Pericardial ADA
 • Pericardial Chloride
 • Pericardial fluid
 • Pericardial fluid (C+S)
 • Pericardial fluid AFB
 • Pericardial LDH
 • Peritoneal (C+S)
 • Peritoneal Fluid Routine
 • Phenobarbital (Serum Level)
 • Phenytoin (Serum Level)
 • Phosphorus (Urine 24 hr)
 • PKU test
 • Plasma anti-thrombin III
 • Plasma fibrinogen level
 • Plasma Protein-C assay
 • Plasma protein-S assay
 • Platelet (Thrombocyte) count
 • Pleural (C+S)
 • Pleural AFB
 • Pleural Direct smear
 • Pleural Fluid Routine
 • Pleural LDH
 • Pleural-ADA
 • PLGF (Placental Growth Factor)
 • Potassium (Random & 24 hr)
 • PPD Skin Test
 • Pregnancy test
 • Procalcitonin (PCT)
 • Progesterone (17-OH Progesterone)
 • Progesterone (ECL)
 • Prolactin (ECL)
 • Protein (Electrophoresis)
 • Protein (Random & 24 hr)
 • PT (Prothrombin time)
 • PTH (ECL)
 • Pulmonary discharge
 • Quadruple Marker: AFP, HCG, UE3, Inhibin A
 • A. Factor (RF latex)
 • RBC folate (ECL)
 • RBC morphology
 • Reticulocyte count
 • RF (Quantitative)
 • Rh factor
 • RPR (Rapid plasma reagin)
 • Rubella Ab (IgG & IgM) ECL
 • Scotch tape test
 • Semen (C+S)
 • Semen Analysis
 • Seminal Zinc
 • Serum Albumin
 • Serum folate (ECL)
 • Serum HAV- IgM (ECL)
 • Serum protein (total)
 • sFlt-1 (Soluble fms-like tyrosine kinase-1)
 • sFlt-1/PLGF Ratio
 • Sickle cell test (Sodium metabisulfite test)
 • Smear for Diphtheria
 • Smear for Leishman Body
 • Smear for malaria
 • Sodium (Random & 24 hr)
 • Solubility test (Hb-S)
 • Soluble transferrin receptor (sTFR)
 • Sputum AFB Direct Smear
 • Sputum (C+S)
 • Sputum Smear (gram Stain)
 • Stomach Lavage for BK
 • Stool (C+S)
 • Stool OP
 • Stool pH
 • Sucrose hemolysis test
 • Sudan III (Fat)
 • SWEAT TEST (Chloride, Sweat—Specimen)
 • Synovial ADA
 • Synovial Albumin
 • Synovial Amylase
 • Synovial C+S
 • Synovial Chloride
 • Synovial Cholesterol
 • Synovial Direct smear
 • Synovial fluid AFB
 • Synovial fluid analysis
 • Synovial Fluid Routine
 • Synovial LDH
 • Synovial Potassium
 • T3 (ECL)
 • T4 (ECL)
 • Tacrolimus (Blood Level)
 • TB Hybridization PCR
 • Testosterone (ECL)
 • throat (C+S)
 • Throat Smear (gram stain)
 • Thyroglobulin (ECL)
 • TIBC
 • Total IgE (ECL)
 • Total P1NP (Procollagen)
 • Total Protein
 • Total PSA (ECL)
 • Toxoplasma Ab. (IgG & IgM) (ECL)
 • Toxoplasma PCR
 • Transferrin saturation
 • Triglyceride
 • Triple Marker: AFP, HCG, UE3
 • Troponin T (High sensitive)
 • TSH (ECL)
 • T-Uptake (ECL)
 • Unconjugated Estriol (EIA)
 • Urea (Serum , Urine Random & 24 hr)
 • Urethral (C+S)
 • Urethral Smear (gram Stain)
 • Uric Acid
 • Uric acid (Random & 24 hr)
 • Urinary Amylase (24 hr)
 • Urine albumin excretion rate
 • Urine Copper (Random)
 • Urine Cortisol (24hr urine)
 • Urine Creatinine (12 hr active phase)
 • Urine Creatinine (12 hr Resting phase)
 • Urine Creatinine (Random, 12 & 24 hr)
 • Urine culture & Sensitivity
 • Urine Microalbumin (12 & 24hr)
 • Urine Phosphorus (Random)
 • Urine Protein (12 hr active phase)
 • Urine Protein (12 hr Resting phase)
 • Urine Protein electrophoresis
 • Urine total Volume (12 & 24 hr)
 • Urine total Volume (12 hr Rest)
 • V.D.R.L
 • Vaginal discharge (C+S)
 • Vaginal Wet Prep (Direct smear)
 • Valproic Acid (Serum Level)
 • Vitamin B12 (ECL)
 • Vitamin D3 (25-oH) (ECL)
 • VLDL
 • B.C morphology
 • Widal (agglutination test)
 • Wound (Skin) (C+S)
 • Wound AFB
 • Wound Direct smear
 • Wright
 • Wright (2ME)
 • Zinc (Zn) (Serum, Urine 24h, Seminal & Body Fluid)
 • α۱ anti-Trypsin
 • β۲-Microglobulin

 

عزيزاني که ساکن اهواز هستند ميتوانند از آزمايشگاه پاستور اهواز با بهترين امکانات و تکنولوژي روز، جهت هر نوع آزمايشي استفاده نمايند.

با تشکر مديريت سايت آزمايشگاه اهواز – پاستور

لغو پاسخ دادن

4 + دو =

Call Now Button