امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت : ۱۵:۴۴:۳۳

گزارش نتایج تحقیقات انجام شده در آزمایشگاه پاستور در ارتباط با شیوع حساسیت به آلرژن های تنفسی در شهر اهواز در سومین کنگره بین المللی ایمونولوژی آسم و آلرژی

گزارش نتایج تحقیقات انجام شده در آزمایشگاه پاستور در ارتباط با شیوع حساسیت به آلرژن های تنفسی در شهر اهواز در سومین کنگره بین المللی ایمونولوژی آسم و آلرژی

شیوع حساسیت به آلرژن های تنفسی در شهر اهواز