امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت : ۱۵:۲۶:۲۴

فیلم Gel Electrophoresis

PCR آزمایشگاه پاستور اهواز

Real time PCR - دانشکده آزمایشگاه پاستور اهواز

دانشکده آزمایشگاه پاستور اهواز- westerblooting- 1

westernblooting 2- آزمایشگاه پاستور اهواز

مصاحبه دکتر حمید مرادزادگان موسس آزمایشگاه پاستور اهواز

آلرژی یا حساسیت

آزمایشگاه پاستور