امروز : چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ ساعت : ۱۸:۴۵:۲۷

 کشت باکتری سل و تشخیص مایکوباکتریوم عامل بیماری سل و مایکوباکتریوم های غیر سلی

 راه اندازی روش پلاسمای غنی از پلاکت یا (Platelet- Rich Plasma (PRP برای درمان استئوآرتریت